Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Arthur and Friends BV

Arthur and Friends bv

Pottenbakkerstraat 21

BE- 2350 VOSSELAAR

Ondernemingsnummer: BE0507700275

RPR TURNHOUT

Telefoon: 0032 (0)491612514

Email: info@arthurandfriends.be

Algemeen

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Arhur and Friends BV. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Arthur and Friends BV behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Wij presenteren, beschrijven en beelden onze artikelen op de webshop met erg veel zorg. Mocht er zich ondanks deze voorzorgen toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten

Arthur and Friends wordt gekenmerkt door zijn artikelen, elk item dat getoond wordt via deze site wordt gedetaileerd omschreven en met de grootste zorg afgebeeld. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien het getoonde product niet voor 100% overeenstemd met het geleverde artikel. Kleine details kunnen aangepast worden indien dit bijdraagt tot de verbetering van het ontwerp. Onze producten zijn onderhevig aan beschikbaarheid dewelke wij in onze catalogus transparent communiceren. Wij verwachten dat de klant hier rekening mee zal houden bij het plaatsen van een bestelling. Goederen blijven eigendom van Arthur and Friends tot de betaling volledig ontvangen is van de klant.

Prijzen

Prijzen op de website zijn in Euro uitgedrukt inclusief BTW. Bij het valideren van het winkelmandje wordt de totaalprijs weergegeven. Onze totaalprijzen zijn inclusief verzending in de BENELUX. Daarnaast verzenden wij mits duidelijk vooraf aangegeven supplement naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze meerprijs kan u in deze paragraaf onder "Verzendkosten" terugvinden of op het tabblad "vragen" op deze website en bij het afronden van een bestelling. Verzendingen naar andere landen dan deze in de opsomming vermeld zijn mogelijk maar worden projectmatig tegen supplement berekend afhankelijk van het volume en land voor verzending. Wanneer goederen worden aangekocht voor export buiten de Europese Unie is de koper zelf verantwoordelijk voor bijkomende invoerrechten en/of taxen en de organisatie hiervan. Onze prijzen zijn variabel en kunnen ten alle tijde aangepast worden aangepast, zeker in het kader van een tijdelijke promotie of marketingactie. Arthur and Friends doet zijn best om alle informatie zo correct mogelijk weer te geven maar we behouden het recht om indien zich toch een fout voordoet dit recht te zetten en te corrigeren of de koper de mogelijkheid geeft het order te annuleren. Wanneer de koper niet contacteerbaar is zal Arthur and Friends het order annuleren.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Arthur and Friends BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Arthur and Friends BVBA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) Arthur and Friends BVBA kan zich binnen wettelijke kaders –op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien Arthur and Friends BVBA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) Arthur and Friends BVBA zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Arthur and Friends BVBA vind u bovenaan onze Algemene voorwaarden,. Hier kan de consument met klachten terecht;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Arthur and Friends BVBA deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

6) Indien Arthur and Friends BVBA zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Arthur and Friends BVBA gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Arthur and Friends BVBA in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving).. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendkosten

Onze nationale verkopen binnen de Benelux zijn inclusief verzendkosten. Wij behouden het recht onze prijzen indien noodzakelijk hieraan aan te passen. Arthur and Friends verzend mits kleine correct aangegeven meerprijs naar Duitsland, Frankrijk ,en het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard zijn andere bestemmingen mogelijk mits onderling overleg en berekening van de meerprijs.

a. Voor leveringen naar Frankrijk , Duitsland en het Verenigd Koninkrijk rekenen wij een eenmalig supplement per order aan van 15 EUR incl. BTW.

b. Verzendingen naar andere landen dan hierboven vermeld zijn mogeljk mits calculatie vooraf en schriftelijke bevestiging. Email info@arthurandfriends.be

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd op basis van de op de website vermelde leveringstermijn en verzonden na 10 werkdagen Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Arthur and Friends BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verwerking van het order, fout in de vermelde beschikbaarheid of het transport.Idien een bestelling meerdere artikelen omvat mag u de langste levertermijn aannemen. Wij verzenden niet afzonderlijk. Indien u toch een aparte verzending wenst mogen wij een surplus aanrekenen en vragen wij dit duidelijk vooraf te communiceren en bevestigen.<<

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Daarna zal de transporteur proberen om nog 1 maal af te leveren. Indien het pakket bij de 2e poging niet kan afgeleverd worden, dan wordt het naar ons retour gestuurd. Via de schriftelijke kennisgeving is het ook mogelijk om telefonisch of via hun website een nieuwe afspraak vast te leggen.

Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was!

De maximale levertijd bedraagt de vermelde termijn op de website + 12 werkdagen voor verhandeling en verzending binnen Belgie tenzij anders overeengekomen of verzendingen buiten Belgie. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Arthur and Friends BVBA de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Arthur and Friends BVBA als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Bij transportschade vragen wij volgende procedure te doorlopen:

Transportschade na levering moet binnen de 24 uren gemeld worden via info@arthurandfriends.be. Schadegevallen zijn enkel aanvaardbaar indien aan volgende vragen beantwoord kan worden

1Foto van de buitenverpakking met duidelijk zichtbaar transportlabel

2Foto van de buitenverpakking waar de binneninhoud zichtbaar is ( indien doos geopend moet worden om de schade zichtbaar te maken – bij voorkeur van duidelijke schade vragen wij de doos ongeopend te laten)

3Foto van de schade of klacht

Wij doen er alles aan om dit problem zo snel mogleijk op te lossen.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen..

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Wij kunnen de praktische kant van de retour voor u regelen, wat goedkoper kan uitkomen. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Arthur and Friends BVBA, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Arthur and Friends BVBA of de leverancier van het artikel.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met info@arthurandfriends.be het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Arthur and Friends BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Arthur and Friends BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24 uur na ontvangst van de levering door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Betaling

Betaling wordt gevraagd bij het afronden van een bestelling. WAnneer de verkoop voor levering is buiten de Europese Unie zullen transportkosten extra aangerekend worden en zal de koper zelf de bijkomende taxen en invoerrechten voldoen rechstreeks met de douane.

Betalen op de websites van Arthur and Friends BVBA verloopt via Mollie BV, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met de door Mollie geoffreerde betaalmogelijkheden. Waaronder ideal, Visa, Mastercard, Bancontact, Paypall en overschrijving.

De uitwisseling van gevoelige informatie – zoals het nummer van uw kredietkaart – gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van Moliie bv. Arthur and Friends BVBA of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Op het ogenblik van het doorgeven van uw kredietkaartnummer bevindt u zich niet meer op onze servers, maar wel op de beveiligde servers van Mollie bv.

Eigendomsrecht

Arthur and Friends BVBA blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de websites van Arthur and Friends BVBA en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout uitsluitend bevoegd.

Privacy

Arthur and Friends BVBA zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Arthur and Friends BVBA om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Arthur and Friends BVBA respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op deze website ter consultatie, wijziging of verwijdering. Op uw verzoek zal Arthur and Friends BVBA uw klantgegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings-)verplichtingen. Indien gewenst kunt u on-line uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Arthur and Friends BVBA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De webshops onder Arthur and Friends BVBA maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Arthur and Friends BVBA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

Alle prijzen zijn BTW inclusief (21%). Gratis levering in de BENELUX. Bekijk de tarieven voor levering in andere landen.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie